29 ago. 2008

Ji Wenyu & Zhu Weibing


1971 Zhu Weibing nacio en Hei Longjiang
1959 Ji Wenyu nacio en Shanghai

No hay comentarios.: